ניהול אימפקט

מהו מודל המימון המשולב?

מימון משולב הוא שיטת מימון חדשנית, אשר עושה שימוש אסטרטגי בכספים ממקורות פילנתרופיים בכדי למשוך הון ממקורות חדשים, תקציבי ממשלה והשקעות פרטיות, ולהפנות אותו לטובת מטרות חברתיות או סביבתיות.

ניהול אימפקט הוא תהליך מובנה, מאורגן ושיטתי המאפשר לארגונים לאמוד את התקדמותם בדרך להשגת יעדיהם, תוך דיאלוג עם בעלי העניין.

התהליך כולל תכנון, מדידה, ניהול ודיווח של ההשפעות החיוביות והשליליות, המכוונות והלא מכוונות, של פעילות עסקית, מיזם חברתי או סביבתי. התוצר הפרקטי של התהליך הוא דוח אימפקט, שמפרט את היעדים והמדדים, את שיטת איסוף הנתונים, את שיטת מדידת האימפקט, את התוצאות ואת המסקנות.

תהליך ניהול אימפקט כולל חשיבה אסטרטגית ויצירתית על אתגרים, חקירה של מגמות ושל פערים תפיסתיים, וגיבוש כיווני פעולה אפשריים ליצירת שינוי מיטיב. כשהוא מוטמע במדיניות הארגונית, בתפעול היומיומי ובתהליכי קבלת ההחלטות ניהול אימפקט יכול לשמש כלי יעיל לזיהוי חוזקות וחולשות, את המקומות בהם ניתן להשתפר, להתרחב, להפחית סיכונים אתיים ורגולטוריים, ולהגדיל את ההשפעה החיובית על בעלי עניין נוספים.

ניהול אימפקט מאפשר לארגונים להפגין את מחויבותם לקיימות, לאתיקה וליצירת שינוי חיובי. בכוחו להשפיע על תדמיתו הציבורית של הארגון ולהעמיק את החיבור לכלל בעלי העניין ובהם משתתפים, לקוחות, עובדים, הנהלה, משקיעים, רגולטורים, בעלי מניות, תושבי הקהילה, תושבי האזור, והציבור הרחב.

ניהול אימפקט חברתי-סביבתי-כלכלי

כקרן שמשקיעה, שותפה, מובילה ומנהלת מגוון מאוד רחב של מיזמי אימפקט, נרתם צוות קרן מנומדין לפיתוח מתודולוגיית ניהול אימפקט שתתאים ליישום במיזמי פילנתרופיה אסטרטגית בישראל ובאפריקה, במיזמים לאומיים הכרוכים בשיתופי פעולה בין-מגזריים, וגם במיזמי השקעות אימפקט בכלכלת אימפקט ובטכנולוגיות המכוונות ליצירת שינוי חברתי וסביבתי מיטיב לאורך זמן לצד רווח כלכלי.

מגובים בגישה אקדמית-מדעית ובהיכרות מעמיקה עם תהליכי מחקר ופיתוח, פיתחנו מתודולוגיה סדורה ומובנית, שמאפשרת ניהול אימפקט מיטבי, תוך “דיוק אמפטי” מתמשך וקבלת החלטות מושכלות ומבוססות-נתונים, אשר כוללת חמישה שלבי פעולה מובנים:

מהו מודל המימון המשולב?

מימון משולב הוא שיטת מימון חדשנית, אשר עושה שימוש אסטרטגי בכספים ממקורות פילנתרופיים בכדי למשוך הון ממקורות חדשים, תקציבי ממשלה והשקעות פרטיות, ולהפנות אותו לטובת מטרות חברתיות או סביבתיות.

מתודולוגיה לניהול אימפקט

01

כוונות ויעדים

כל מיזם מתחיל בזיהוי צורך חברתי או סביבתי שאין לו מענה ראוי. ביחד עם שותפינו למיזם, אנחנו מאתרים את שורשיהן של הבעיות המורכבות אותן אנו מזהים, בנפרד מהסימפטומים, ומתווים דרכי פעולה אפשריות להוביל לשינוי.

הגדרת הבעיה או האתגר

 • זיהוי תחומי השפעהבסיוע מומחים
 • הגדרת מטרותמיקוד תחומי הפעילות
 • הגדרת אבני דרךיעדי הפיתוח הבינלאומי (SDG)

02

תוכנית פעולה

בשלב השני אנחנו מבקשים לפתח פתרונות יצירתיים, הוליסטים ובעלי השפעה מקסימלית. תהליך העבודה מתחיל במחקר מעמיק להכרת תחום המיזם ומיפוי הזדמנויות אפשריות. תוך שילוב מידע תיאורטי, כלים פרקטיים, דיונים מרתקים, ולמידה מהשטח אנחנו מתכננים פתרון שרשרת-ערך הכולל שחקני מפתח שונים שאנחנו מעריכים כרלוונטיים להשגת המטרות שהצבנו, ובהם ארגוני מגזר שלישי, ארגונים פרטיים וארגונים ממשלתיים, כשאנחנו משמשים ביניהם “כמתווך ההוגן”.

בהתאם לתיאוריית השינוי

 • מיפוי ומחקר מקדיםזיהוי הזדמנויות
 • תכנון פתרון שרשרת-הערךבשיטת "המתווך ההוגן"
 • גישה הוליסטית לשותפות בין-מגזריתשיתוף פעולה ציבורי-פרטי

03

איסוף נתונים

השלב השלישי כולל את יישום הפתרון בשטח, תוך מעקב ומדידה. בהתאם לגישת המימון המשולב (Blended Finance Approach), בשלב זה אנו עושים שימוש אסטרטגי במשאבים פילנתרופיים ליצירת מנגנונים מקטיני סיכון, במטרה למשוך הון פרטי לטובת המיזם ולתעל אותו לטובת יצירה וטיפוח של אימפקט משמעותי וארוך טווח.

יישום מיטבי של שרשרת-הערך

 • פילנתרופיה אסטרטגיתיצירת אימפקט
 • השקעות אימפקטהרחבת אימפקט
 • שיתופי פעולה בין-מגזרייםשימור אימפקט

04

מדידת אימפקט

שלב הערכת האימפקט שהפיקה שרשרת-הערך שלנו כולל מדידה של הביצועים, ניתוח של הממצאים והפקת לקחים באמצעות למידת עמיתים.

מדידת התוצאות והפקת דוח משוב

 • מעקב אחר תוצאותאבני דרך, מימדי IMP
 • מדידת ביצועיםאימפקט חברתי-סביבתי-כלכלי
 • שיתוף והפקת לקחיםסיוע ללמידת עמיתים

05

מסקנות וצמיחה

משנוכחנו שמודל שרשרת-הערך שלנו מוצלח, יציב, משיג את המטרות שלשמן נועד ומניב אימפקט חברתי או סביבתי בר-קיימא לצד רווח כלכלי, שותפינו מהמגזר הציבורי, שלקחו חלק בשרשרת-הערך לכל אורך התהליך, הם שלוקחים עכשיו את ההובלה, מיישמים את הפתרון בקנה מידה רחב יותר ודואגים לקיים אותו לאורך זמן.

אימפקט בר-קיימא לאורך זמן

 • צמיחה, קיימות ושכפולבאמצעות שותפים ממשלתיים וחברתיים
 • יצירת מדריך למשתמשהנחיות ליישום במקומות נוספים
 • הרחבת המודלהתאמה לאוכלוסיות ולמגזרים חדשים
דיוק אמפתי